Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality

Aktuality

oznámení | 09.06.2020 | zobr: 15x

Ředitelka školy vyhlašuje pro Základní školu a mateřskou školu, Třinec, Kaštanová příspěvkovou organizaci, se sídlem Kaštanová 412, 739 61 Třinec, podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na úterý 23. 6. 2020

 ředitelské volno z důvodů technických a organizačních. V místě Třinec – Dolní Líštná bude dne 23. 6. 2020 přerušena dodávka pitné vody v době od 7:30 do 17:00 hod.

Oznámení o přerušení provozu MŠ, ulice Sosnová 367 a MŠ, ulice Habrová 249

Oznamuji přerušení provozu MŠ, ulice Sosnová 367 a MŠ, ulice Habrová 249, z důvodů technických a organizačních. V místě Třinec – Dolní Líštná dne 23. 6. 2020 přerušena dodávka pitné vody v době od 7:30 do 17:00 hod. Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka školy

 

platby | 05.06.2020 | zobr: 17x

PLATBY V MŠ

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC ČERVEN

+ ČERVENEC (pro přihlášené děti)

16. 6. – úterý

12.00 - 15.00 hod.

POZOR – VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

 ve stejném termínu

(za měsíc duben + květen) – pro rodiče, kteří si předplatili na celý školní rok

vchodem od církevní MŠ (zahrada)

 

DNE 16. června 2020 (Út)

JSOU VÝBĚRY STRAVNÉHO PRO MŠ

od  7.30  do  14.30 hod.

 

RESPEKTUJTE, PROSÍM, TERMÍN VÝBĚRŮ A NOSTE DROBNÉ. JINÝ TERMÍN LZE SJEDNAT
PO DOHODĚ.

Pozor!!! Pozor!!!

Od září u obou MŠ přecházíme na bezhotovostní formu platby stravného. Nastavte si k účtu svolení k inkasu, první platba stravného na září se stahuje už 20. srpna!!! Formulář je k dispozici u p. učitelek, anebo na stránkách školy.

V Třinci dne 20. 5. 2020 Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

 

PLATBA STRAVNÉHO ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

Platba bude probíhat jednorázovým převodem na účet školy v období 1. – 10. 7. 2020

 •  číslo účtu příjemce platby:      0100006821
 • kód banky příjemce platby:      0800
 • variabilní symbol:                     rodné číslo dítěte (prvních 6 číslic)
 • cena                                        320,-Kč  2 týdny (celodenní děti)                                                                                    160,- Kč 1 týden (celodenní děti)                                                                                    340,- Kč 2 týdny (7 leté děti)

 Do poznámek uveďte JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + MŠ Sosnová

poděkování | 01.06.2020 | zobr: 13x

Poděkování

Děkujeme firmě „Refrasil“ za poskytnutí ochranných hygienických pomůcek pro zaměstnance mateřské školy Habrová a Sosnová, které spadají pod Základní školu a mateřskou školu, Kaštanová 412, Třinec a rovněž za ochranné štíty, které pro zaměstnance našich mateřských škol vyrobil Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace.

Vážíme si jejich přístupu a starosti o zaměstnance MŠ, kteří se s láskou věnují těm nejmenším dětem, aby rodiče mohli v klidu a bez starostí pracovat.

Poděkování patří rovněž odboru ŠKaTv Magistrátu města Třince, který zajistil rozvoz těchto materiálů do mateřských škol.

                                                            Zaměstnanci MŠ Habrová a Sosnová

otevření MŠ | 12.05.2020 | zobr: 44x

Informace pro rodiče k otevření mateřské školy dne 25. 5. 2020

Vzhledem k opatřením MŠMT, MZ, MPSV je nutno, aby rodič (zákonný zástupce dítěte) vyplnil čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
a předal jej při nástupu dítěte do MŠ učitelce
. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Do školy smí pouze dítě, které:

a) neprojevuje a v posledních dvou týdnech neprojevilo příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

b) zákonný zástupce prohlásí, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory
a s doporučením a zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020:

 

 • Z důvodu zajištění zpřísněných hygienických podmínek úklidu bude provoz mateřské školy omezen, a to od 7:00 - 15:00 hod.:
 • Scházení dětí bude probíhat od 7:00 – 8:00 hod., rozcházení od 14:00 – 15:00 hod. 
 • Zákonní zástupci si budou moci vyzvednout své dítě i po obědě v době od 12.00 do 12.30 hodin, a to po předchozí osobní domluvě rodiče s učitelkou.

 

Celý dokument naleznete zde.

Čestné prohlášení (word) zde.

Prosíme, sledujte možné změny v informacích na webových stránkách mateřské školy.

zápisy do MŠ | 26.04.2020 | zobr: 44x

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
se bude konat ve dnech 4. - 15. 5. 2020 
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + přiložit kopii rodného listu dítěte

- Přihlášku dítěte

- Čestné prohlášení o očkování - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob doručení dokumentů (zvolte 1 možnost):

 • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mssosnova@7zstrinec.cz
 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Sosnová 367, 739 61, Třinec
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
 • odesláním do datové schránky školy: tvxp9p8

Následující postup:

   1. mateřská škola převezme žádosti rodičů;
   2. škola do 30 dnů rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí
       k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021;
   3. vedoucí učitelka telefonicky vyzve rodiče k převzetí Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu
       vzdělávání.

 Tiskopisy potřebné k zápisu do mateřské školy ke stažení níže:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu do MŠ

Čestné prohlášení k očkování


Plakát k zobrazení zde.

Dětský očkovací kalendář k nahlédnutí zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde. 

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol zde.

 

šklné | 14.04.2020 | zobr: 64x

Informace ohledně platby školného za měsíc DUBEN 2020

 Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc duben, nebudete platit školné.

Kdyby se MŠ otevřela poslední týden v dubnu, vybereme jen 100,- Kč za

školné. Vše budeme řešit operativně.

Záloha za předplacené školné za měsíc duben bude rodičům vrácena po otevření MŠ. 

prázd.provoz | 06.04.2020 | zobr: 65x

Zápis k prázdninovému provozu do MŠ Sosnová
pro děti z jiných MŠ

proběhne od 6. 4.2020 do 31.5.2020

Způsob doručení Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu (zvolte 1 možnost):

 • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mssosnova@7zstrinec.cz
 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Sosnová 367,
  739 61, Třinec
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit mateřské škole:

 • Žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu - ke stažení zde
 • Kopii evidenčního listu dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte ze své kmenové MŠ (požádejte ved. uč. o zaslání přímo na e-mail naší mateřské školy)

Platba 100,- Kč/týden proběhne poslední týden v červnu.

Rozpis prázdninového provozu 2020 MŠ v Třinci najdete zde.

Bližší informace se můžete dozvědět na e-mailu: mssosnova@7zstrinec.cz 
                                                                nebo tel: 730 575 888, 558 993 625

zápisy do ZŠ | 02.04.2020 | zobr: 36x

Předškoláci - budoucí prvňáčci, vážení rodiče, přátelé školy,

vzdělávání, které nabízíme je skutečně jiné. Sloučením tříd škola vytváří přirozené prostředí v životě a pro život.

Naši žáci mají nejen vědomosti odpovídájící věku, mají navíc sociální dovednosti, nebojí se otevřeně slušně mluvit se spolužáky a učiteli, spolupracují bez rozdílu věku. Žáci, kteří odchází se umí učit, znají své potřeby, radosti i úskalí svého učení.

Plakát ve zvětšení po rozkliknutí zde.

Kritéria pro přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 zde.

Informace k zápisu zde.  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání zde. Zápisní list pro školní rok 2020/2021 zde. Dotazník školní zralosti zde.

Žádost o odklad zde.

Školní zralost (informace pro rodiče) zde. OZV MMT o školských obvodech ZŠ a MŠ zde.

prázd.provoz | 01.04.2020 | zobr: 43x

Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky k prázdninovému provozu a odevzdání

do pátku 3. 4. 2020 do schránky při MŠ

nebo naskenování vyplněného a podepsaného prohlášení a odeslání

na e-mail mssosnova@7zstrinec.cz

PŘIHLÁŠKA ZDE

žádost | 23.03.2020 | zobr: 50x

Vážení rodiče dětí, které navštěvují MŠ, ul. Sosnová 367 a MŠ, ul. Habrová 249,

od 24. 2. 2020 budu vydávat Žádosti o ošetřovné všem rodičům, kteří o formulář požádají.

Prosím o písemnou žádost s uvedením tel. čísla na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji. Mgr. Iveta Hudzietzová

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki