Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality

Aktuality

Ředitelské volno | 09.06.2020 | zobr: 9x

Ředitelka školy vyhlašuje pro Základní školu a mateřskou školu, Třinec, Kaštanová příspěvkovou organizaci, se sídlem Kaštanová 412, 739 61 Třinec, podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na úterý 23. 6. 2020 ředitelské volno z důvodů technických a organizačních. V místě Třinec – Dolní Líštná bude dne 23. 6. 2020 přerušena dodávka pitné vody v době od 7:30 do 17:00 hod.

Oznámení o přerušení provozu MŠ, ulice Sosnová 367 a MŠ, ulice Habrová 249

Oznamuji přerušení provozu MŠ, ulice Sosnová 367 a MŠ, ulice Habrová 249, z důvodů technických a organizačních. V místě Třinec – Dolní Líštná dne 23. 6. 2020 přerušena dodávka pitné vody v době od 7:30 do 17:00 hod. Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka školy

Výběr školného | 08.06.2020 | zobr: 24x

V ÚTERÝ 16. 6. 2020

proběhne VÝBĚR ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC ČERVEN I ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

a rovněž VRÁCENÍ PŘEDPLACENÉHO ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍCE DUBEN A KVĚTEN.

V DOBĚ OD 12,00 – 14,45 hod. (v kanceláři vedoucí učitelky MŠ)

 Prosím o platbu v řádném termínu a o dodržení stanovené doby.

                                                                                                                   Děkuji :-)

Platbu stravného na prázdninový provoz proveďte převodem na účet školy v termínu

od 1. – 10. 7. 2020.

 

 • číslo účtu příjemce platby:              0100006821/0800
 • variabilní symbol:                             rodné číslo dítěte
 • Do zprávy pro příjemce uveďte :   jméno a příjmení dítěte + MS Habrova ( = název mateřské školy, kterou bude dítě o prázdninách navštěvovat)
 • Částka:  320,- Kč (2 týdny)
                 160,-Kč (1 týden)
                 340,- Kč (2týdny 7leté děti) nebo 170,- Kč (1 týden 7leté děti)

Děkuji Smějící se 

vedoucí učitelka Monika Niedobová

Výběr stravného | 07.06.2020 | zobr: 10x

Poděkování | 31.05.2020 | zobr: 16x

Děkujeme firmě „Refrasil“ za poskytnutí ochranných hygienických pomůcek pro zaměstnance mateřské školy Habrová a Sosnová, které spadají pod Základní školu a mateřskou školu, Kaštanová 412, Třinec a rovněž za ochranné štíty, které pro zaměstnance našich mateřských škol vyrobil Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace.

Vážíme si jejich přístupu a starosti o zaměstnance MŠ, kteří se s láskou věnují těm nejmenším dětem, aby rodiče mohli v klidu a bez starostí pracovat.

Poděkování patří rovněž odboru ŠKaTv Magistrátu města Třince, který zajistil rozvoz těchto materiálů do mateřských škol.

 

                                                                                         Zaměstnanci MŠ Habrová a Sosnová

Lékařské potvrzení | 22.05.2020 | zobr: 24x

Prosíme rodiče nově zapsaných dětí, aby nejpozději do 15. 6. 2020 doložili do MŠ lékařské potvrzení týkající se zapsaného dítěte. 

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte ke stažení zde. 

školné | 19.05.2020 | zobr: 31x

Platba školného za měsíc KVĚTEN 2020 bude prominuta.

 Zálohy předplaceného školného za měsíce duben a květen budou rodičům vráceny po otevření MŠ. 

Informace pro rodiče | 12.05.2020 | zobr: 35x

Informace pro rodiče k otevření mateřské školy dne 25. 5. 2020

Vzhledem k opatřením MŠMT, MZ, MPSV je nutno, aby rodič (zákonný zástupce dítěte) vyplnil čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
a předal jej při nástupu dítěte do MŠ učitelce
. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Do školy smí pouze dítě, které:

a) neprojevuje a v posledních dvou týdnech neprojevilo příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

b) zákonný zástupce prohlásí, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory
a s doporučením a zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020:

 

 • Z důvodu zajištění zpřísněných hygienických podmínek úklidu bude provoz mateřské školy omezen, a to od 7:00 - 15:00 hod.:
 • Scházení dětí bude probíhat od 7:00 – 8:00 hod., rozcházení od 14:00 – 15:00 hod. 
 • Zákonní zástupci si budou moci vyzvednout své dítě i po obědě v době od 12.00 do 12.30 hodin, a to po předchozí osobní domluvě rodiče s učitelkou.

 

Celý dokument naleznete zde.

Čestné prohlášení (word) zde.

Prosíme, sledujte možné změny v informacích na webových stránkách mateřské školy.

Otevření MŠ | 12.05.2020 | zobr: 29x

Vážení rodiče dětí mateřské školy

Rada města Třince na své 48. schůzi dne 11.05.2020 usnesením č. 2020/1657 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání

1) rozhodla o ukončení výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu v mateřské škole v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, kterou Rada města Třince určila na své 44. schůzi usnesením č. 2020/1561, a to ke dni 24.05.2020.

2) rozhodla o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec, a to z důvodu rozvolňování opatření zavedených v důsledku prevence proti šíření nákazy, s účinností od 25.05.2020.

Vážení rodiče, další informace obdržíte brzy. Iveta Hudzietzová

Zápis do MŠ | 21.04.2020 | zobr: 40x

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
se bude konat ve dnech 4. - 15. 5. 2020 
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + přiložit kopii rodného listu dítěte

- Přihlášku dítěte

- Čestné prohlášení o očkování - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob doručení dokumentů (zvolte 1 možnost):

 • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mshabrova@7zstrinec.cz
 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Habrová 249, 739 61, Třinec
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
 • odesláním do datové schránky školy: tvxp9p8

Následující postup:

   1. mateřská škola převezme žádosti rodičů;
   2. škola do 30 dnů rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí
       k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021;
   3. vedoucí učitelka telefonicky vyzve rodiče k převzetí Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu
       vzdělávání.

 Tiskopisy potřebné k zápisu do mateřské školy ke stažení níže:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu do MŠ

Čestné prohlášení k očkování


Plakát k zobrazení zde.

Dětský očkovací kalendář k nahlédnutí zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde. 

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol zde.

 

stránka: 12345

KONTAKT:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Habrová 249

739 61 TŘINEC

  

Tel.:558 993 627
       730 575 887

Kuchyň:558 993 628

mshabrova@seznam.cz

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki