Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

Ozdravný pobyt, Podmitrov, 1. - 11. 11. 2016

Již potřetí se žáci a děti Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p.o. účastnili ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v Lesním penzionu Podmitrov v rámci projektu „Za zdravím pro zdraví“. Listopadový jedenáctidenní pobyt žáků se nesl v duchu pátrání po rodinných předcích i v duchu řemesel. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být papírníkem – vyráběli si vlastní ruční papír a z něho přání, sedlákem, pekařem – pekli si vlastní svačinu, přadlenou – vytvořili si lněnou panenku, mlékařem, barvířem – pomocí přírodních barviv batikovali látku, včelařem – tvořili několik druhů svíček z včelího vosku. Také si vyráběli přívěsky na klíče, bambule, korálky, hrníčky s vlastními motivy, stavěli ze stavebnic. Mimo tyto činnosti žáci pobývali denně několik hodin venku, kde jim téměř denně přálo příjemné počasí. Formou soutěží a her si vyzkoušeli další zajímavé, někdy netradiční aktivity ve skupinách. Po celou dobu žáci sbírali za své aktivity razítka, která mohli ve směnném obchodě vyměnit za věcné ceny – učili se finanční gramotnosti. Tímto děkujeme za sponzorské dary, o které se postarali rodiče ze Sdružení rodičů Kaštanová z. s. Žáci se učili také informační a čtenářské gramotnosti – z různých textů, obrázků, scének zjišťovali podstatné informace a propojovali je do celků. Při různých formách a metodách práce rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence – sociální a personální, komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní i občanské. Průběh celého ozdravného pobytu se spoustou fotek si můžete prohlédnout na stránkách školy http://7zstrinec.cz/.

Za celý pedagogický tým Mgr. Martina Kišová

 

 

 

Ozdravný pobyt byl proveden dle Fondem odsouhlasené dokumentace k projektu
"Moje cesta pro zdarví pro mateřskou školu II" ze dne 5. 5. 2016. Pobytu se účastnilo celkem 30 dětí mateřských škol společně se 4 pedagogickými pracovnicemi. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti se značně zhoršenou kvalitou ovzduší, stanovili jsme si tyto hlavní cíle ozdravného pobytu:zlepšit odolnost organismu dětí, obohatit jejich poznatky z oblasti přírody a ekologie, prohloubit povědomí o významu životního prostředí pro člověka a vést k ochraně přírody.

Ozdravný pobyt byl zrealizován v areálu Lesního penzionu Podmitrov, který odpovídá svým umístěním, plošným komfortem, vybavením i mikroklimatickými podmínkami hygienickým požadavkům. 

Během pobytu byl realizován ekologický výukový program školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, nesoucí název „Ferda v přírodě“ v rozsahu 25 hodin. Monika Niedobová, vedoucí učitelka MŠ.

Více zde a zde.

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Také ve školním roce 2015/2016 je naše škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Balíčky ovoce a zeleniny dostávají žáci zdarma vždy v intervalu 14 dní, tzn. 2 - 3x měsíčně. Současně obdrží také informace k ovoci a zelenině.  Škola odebírá zboží z Ovocentrum Valašké Meziříčí.

 

Více informací zde.

Město Třinec získalo dotaci  na realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367". Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23045.

 „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367“, projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.     www.sfzp.cz    www.opzp.cz

Žádost o poskytnutí dotace byla podána do Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF).

Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Celkové výdaje projektu                  2 750 330,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje               454 960,- Kč

Dotace  OPŽP celkem                           2 65 832,- (90 % způsobilých výdajů)

z toho příspěvek ERDF/FS                 1 951 064,- Kč (85% způsobilých výdajů) 

spolufinancování ze SFŽP                     114 768,- Kč (5 % způsobilých výdajů)  

Vlastní podíl města                                 229 537,- Kč (10% způsobilých výdajů)     

Realizace projektu: 2013- 9/2015, ZVA - 9/2016. Více se můžete dozvědět zde.

Ukázky ze vzhledu zahrady.

 

Celkem 45 žáků 1. st. Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se zúčastnilo ve dnech 19. – 29. 1. 2015 ozdravného pobytu v středisku ekologické výchovy Chaloupky, Vysočina (oblast s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravného pobytu). Pobyt byl realizován se zaměřením na environmentální výchovu a na zlepšení zdravotního stavu žáků z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Lektory ekologických výukových programů v délce 44 hodin byli odborníci školského zařízení pro EVVO Lipka, Brno. 11 denní pobyt žáků se uskutečnil za finanční podpory 157 428 Kč SFŽP a města Třinec ve výši 30 000 Kč. Mgr. Iveta Hudzietzová

Fotografie z ozdravného pobytu zde.

Aktivní škola

Testování žáků školy i jejich kamarádů (paměťové testy, čtenářská gramotnost, volba povolání aj.) pro vlastní potřebu i zájem. Hesla žáci obdrželi od svých třídních učitelů.

Server pro podporu žáků základních a středních škol www.proskoly.cz.

Už si nešlapu na jazýček. Už šlapu jen po světě.

(Rozumíš mi? Rozumím ti. 2)

Projekt logopedické prevence plynule navazoval na projekt realizovaný v MŠ Sosnová a MŠ Habrová v r. 2013. Během r. 2014 získaly 2 p. učitelky osvědčení za absolvování 60-ti hodinového kurzu „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství“. Byly realizovány náslechy v logopedické MŠ P. Bezruče v Třinci. Celoroční projekt nejen zlepšoval řečové dovednosti u dětí v MŠ, pomohl rovněž řečové nedostatečnosti u dětí vyhledávat. Došlo k prohloubení spolupráce mezi MŠ, rodiči i klinickou logopedkou Mgr. R. Kudelovou. V každé MŠ proběhla setkání s rodiči a s klinickou logopedkou, probíhaly individuální konzultace, praktické dílny. Učitelé i rodiče získali vědomosti k realizaci her vedoucích k rozvoji jazykového citu dětí, sluchového vnímání, rytmizace, jemné motoriky, paměti, rozvoje slovní zásoby atd. Byli seznamováni s cvičeními pro rozvoj řeči, s pomůckami, které jsou pro rozvoj řeči a odstraňování řečových poruch vhodné. 2 MŠ byly nově vybaveny interaktivními programy, odbornými knihami a publikacemi, obrazovým materiálem, pracovními listy, didaktickými pomůckami, hrami podporujícími komunikační schopnosti dětí. Tyto pomůcky využívají všechny učitelky MŠ, ať při individuální nebo skupinové práci s dětmi.

Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR. 

Více se můžete dozvědět zde a zde.

 

 Název programu: Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.

Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Matematika s chutí

Žáci 3. r. byli ve školním roce 2012/2013 zapojeni do projektu Matematika s chutí, jehož organizátorem byla ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o. s.

Třeťáci se seznamovali s matematikou, především s geometrií, pomocí nejrůznějších pomůcek a dalších aktivit v projektu s názvem: Jsem třeťák, matematik a objevitel, autor: Mgr. Iveta Hudzietzová

Více o tomto projektu se můžete dozvědět zde i zde.

Ohlédnutí za projektem (závěrečné shrnutí) zde. Komentované výsledky projektu Matematika s chutí a vstupní testy zde. Komentované výsledky projektu a výstupní testy zde.

PROJEKT    E - ŽIVOT

Naše škola se v letošním školním roce 2013/2014 zapojila do projektu E-ŽIVOT, který je zaměřený na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V současnosti je tato oblast hodně podceňovaná, proto považujeme za důležité provádět mezi žáky pravidelnou osvětovou činnost. Projekt je realizován ve spolupráci s tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku–Místkupor. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Popis projektu zde. Vedoucí projektu E-ŽIVOT je Mgr. Ilona Heczková

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki