Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569,

Učitelé MŠ Sosnová jsou účastníky projektu CESTA, který realizuje KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde.

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

Projekt je realizován v prostorách MŠ Habrová. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.

    

Ozdravný pobyt, Podmitrov, 1. - 11. 11. 2016

Již potřetí se žáci a děti Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p.o. účastnili ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v Lesním penzionu Podmitrov v rámci projektu „Za zdravím pro zdraví“. Listopadový jedenáctidenní pobyt žáků se nesl v duchu pátrání po rodinných předcích i v duchu řemesel. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být papírníkem – vyráběli si vlastní ruční papír a z něho přání, sedlákem, pekařem – pekli si vlastní svačinu, přadlenou – vytvořili si lněnou panenku, mlékařem, barvířem – pomocí přírodních barviv batikovali látku, včelařem – tvořili několik druhů svíček z včelího vosku. Také si vyráběli přívěsky na klíče, bambule, korálky, hrníčky s vlastními motivy, stavěli ze stavebnic. Mimo tyto činnosti žáci pobývali denně několik hodin venku, kde jim téměř denně přálo příjemné počasí. Formou soutěží a her si vyzkoušeli další zajímavé, někdy netradiční aktivity ve skupinách. Po celou dobu žáci sbírali za své aktivity razítka, která mohli ve směnném obchodě vyměnit za věcné ceny – učili se finanční gramotnosti. Tímto děkujeme za sponzorské dary, o které se postarali rodiče ze Sdružení rodičů Kaštanová z. s. Žáci se učili také informační a čtenářské gramotnosti – z různých textů, obrázků, scének zjišťovali podstatné informace a propojovali je do celků. Při různých formách a metodách práce rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence – sociální a personální, komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní i občanské. Průběh celého ozdravného pobytu se spoustou fotek si můžete prohlédnout na stránkách školy http://7zstrinec.cz/.

Za celý pedagogický tým Mgr. Martina Kišová

 

 

 

Ozdravný pobyt byl proveden dle Fondem odsouhlasené dokumentace k projektu
"Moje cesta pro zdarví pro mateřskou školu II" ze dne 5. 5. 2016. Pobytu se účastnilo celkem 30 dětí mateřských škol společně se 4 pedagogickými pracovnicemi. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti se značně zhoršenou kvalitou ovzduší, stanovili jsme si tyto hlavní cíle ozdravného pobytu:zlepšit odolnost organismu dětí, obohatit jejich poznatky z oblasti přírody a ekologie, prohloubit povědomí o významu životního prostředí pro člověka a vést k ochraně přírody.

Ozdravný pobyt byl zrealizován v areálu Lesního penzionu Podmitrov, který odpovídá svým umístěním, plošným komfortem, vybavením i mikroklimatickými podmínkami hygienickým požadavkům. 

Během pobytu byl realizován ekologický výukový program školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, nesoucí název „Ferda v přírodě“ v rozsahu 25 hodin. Monika Niedobová, vedoucí učitelka MŠ.

Více zde a zde.

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Také ve školním roce 2015/2016 je naše škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Balíčky ovoce a zeleniny dostávají žáci zdarma vždy v intervalu 14 dní, tzn. 2 - 3x měsíčně. Současně obdrží také informace k ovoci a zelenině.  Škola odebírá zboží z Ovocentrum Valašké Meziříčí.

 

Více informací zde.

Město Třinec získalo dotaci  na realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367". Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23045.

 „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367“, projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.     www.sfzp.cz    www.opzp.cz

Žádost o poskytnutí dotace byla podána do Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF).

Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Celkové výdaje projektu                  2 750 330,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje               454 960,- Kč

Dotace  OPŽP celkem                           2 65 832,- (90 % způsobilých výdajů)

z toho příspěvek ERDF/FS                 1 951 064,- Kč (85% způsobilých výdajů) 

spolufinancování ze SFŽP                     114 768,- Kč (5 % způsobilých výdajů)  

Vlastní podíl města                                 229 537,- Kč (10% způsobilých výdajů)     

Realizace projektu: 2013- 9/2015, ZVA - 9/2016. Více se můžete dozvědět zde.

Ukázky ze vzhledu zahrady.

 

Celkem 45 žáků 1. st. Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se zúčastnilo ve dnech 19. – 29. 1. 2015 ozdravného pobytu v středisku ekologické výchovy Chaloupky, Vysočina (oblast s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravného pobytu). Pobyt byl realizován se zaměřením na environmentální výchovu a na zlepšení zdravotního stavu žáků z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Lektory ekologických výukových programů v délce 44 hodin byli odborníci školského zařízení pro EVVO Lipka, Brno. 11 denní pobyt žáků se uskutečnil za finanční podpory 157 428 Kč SFŽP a města Třinec ve výši 30 000 Kč. Mgr. Iveta Hudzietzová

Fotografie z ozdravného pobytu zde.

Aktivní škola

Testování žáků školy i jejich kamarádů (paměťové testy, čtenářská gramotnost, volba povolání aj.) pro vlastní potřebu i zájem. Hesla žáci obdrželi od svých třídních učitelů.

Server pro podporu žáků základních a středních škol www.proskoly.cz.

Už si nešlapu na jazýček. Už šlapu jen po světě.

(Rozumíš mi? Rozumím ti. 2)

Projekt logopedické prevence plynule navazoval na projekt realizovaný v MŠ Sosnová a MŠ Habrová v r. 2013. Během r. 2014 získaly 2 p. učitelky osvědčení za absolvování 60-ti hodinového kurzu „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství“. Byly realizovány náslechy v logopedické MŠ P. Bezruče v Třinci. Celoroční projekt nejen zlepšoval řečové dovednosti u dětí v MŠ, pomohl rovněž řečové nedostatečnosti u dětí vyhledávat. Došlo k prohloubení spolupráce mezi MŠ, rodiči i klinickou logopedkou Mgr. R. Kudelovou. V každé MŠ proběhla setkání s rodiči a s klinickou logopedkou, probíhaly individuální konzultace, praktické dílny. Učitelé i rodiče získali vědomosti k realizaci her vedoucích k rozvoji jazykového citu dětí, sluchového vnímání, rytmizace, jemné motoriky, paměti, rozvoje slovní zásoby atd. Byli seznamováni s cvičeními pro rozvoj řeči, s pomůckami, které jsou pro rozvoj řeči a odstraňování řečových poruch vhodné. 2 MŠ byly nově vybaveny interaktivními programy, odbornými knihami a publikacemi, obrazovým materiálem, pracovními listy, didaktickými pomůckami, hrami podporujícími komunikační schopnosti dětí. Tyto pomůcky využívají všechny učitelky MŠ, ať při individuální nebo skupinové práci s dětmi.

Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR. 

Více se můžete dozvědět zde a zde.

 

 Název programu: Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.

Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki