Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaKoordinátor EVVO

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Mgr. Iveta Hudzietzová

Kontakt: iveta.hudzietzova@7zstrinec.cz, tel.: 730 575 885

Roční program EVVO ve školním roce 2020/2021 zde.

Zpráva o činnosti školy v rámci EVVO za školní rok 2019/2020 zde.

Dlouhodobý plán EVVO zde.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 - 2025 zde.

Tematická zpráva České školní inspekce: Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020, listopad 2020, zde.

Náplň práce koordinátora EVVO ve školním roce 2020/2021:

 1. Aplikovat koncepci EVVO do všech předmětů ZŠ a mimoškolních aktivit žáků školy.
 2. Zachovat podíl EVVO v projektových dnech školy. Zvýšit využívání současných nabídek státních i nestátních institucí, odborníků i laiků, zaměřujících se na rozvoj EV.
 3. V souladu s rozvojem EVVO ve škole měnit vnitřní podmínky školy (ekologizace provozu školy). Při výuce využívat vnější prostředí okolí školy (významná oblast Jahodná), regionální tradice.
 4. Zajistit vzdělávání pedagogů v EV.
 5. Šířit dobré jméno školy propagací školy na veřejnosti (využívat www stránky školy, města, místní, regionální i státní tisk), účastnit se akcí na veřejnosti, organizovat aktivity pro veřejnost.
 6. Využívat badatelství k objevování přírodních zákonitostí.

Náplň práce koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy 

 1. Koordinuje tvorbu školního programu EVVO – dlouhodobého strategického dokumentu, který pro každý školní rok doplňuje aktuálním akčním programem, který je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z r. 2008. V přípravné fázi spolupracuje s vedením školy, ostatními zaměstnanci a partnery školy. V souladu s evaluačním plánem školy každoročně připravuje vyhodnocení naplňování školního programu EVVO (součást výroční zprávy školy).
 2. Průběžně aktualizuje průřezové téma Environmentální výchova.
 3. Koordinuje realizaci EVVO ve škole – organizuje ekologické akce a osvětu či k jejich organizaci přispívá.
 4. Prohlubuje svoji odbornou kvalifikaci, účastní se průběžného dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP) – kurzů a seminářů.
 5. Koordinuje přípravu a naplňování plánu dalšího vzdělávání všech zaměstnanců školy, pedagogů i správních zaměstnanců v oblasti EVVO, zprostředkovává jim nabídku aktuálních vzdělávacích příležitostí – ve spolupráci s vedením školy.
 6. Zprostředkovává zaměstnancům školy aktuální informace týkající se ochrany životního prostředí, zachování nebo obnovy udržitelného rozvoje regionu, mj. zajišťuje vhodné publikace, časopisy, exkurze.
 7. Podněcuje ekologizaci provozu školy, přispívá k výchově příkladem – konzultuje se správními zaměstnanci náměty pro ekologizaci jejich činností (kuchařky – stravování, uklízečky – čisticí prostředky, školník – energetické úspory apod.).
 8. Přispívá k ekologizaci výchovně‑vzdělávacího procesu – konzultuje s pedagogy náměty pro zařazení EVVO do jednotlivých předmětů, předkládá vedení školy návrhy k zakoupení vhodných pomůcek, učebnic apod.
 9. Iniciuje spolupráci školy s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. společně s rodiči nebo neziskovými organizacemi pečuje významné krajinné prvky v okolí školy, navazuje kontakty školy se středisky ekologické výchovy a přispívá k využívání jejich nabídek k terénní výuce aj.

 

I v letošním školním roce plníme úkoly RECYKLOHRANÍ

Zde a zde si můžete prohlédnout plakáty, které tvořili žáci 4. a 5. ročníku v předmětu informatika. Následně ve škole nebo doma ve skupinkách vyráběli Baterkožrouty. Více prozradí plakát zde.

Krok za krokem

Takto se jmenuje 2. úkol, který plníme v letošním školním roce. Cílem bylo seznámit se s červenými kontejnery, zjistit, co do nich patří a co do elektro kontejnerů nepatří.

Zadání úkolu zde.

Úkoly žáci 4. a 5. r. plnili ve skupinkách. Více prozradí fotografie - zde.

Recyklohraní pokračuje i ve školním roce 2020/2021 Usmívající se

Plnili jsme 1. úkol KS ECOBAT - baterie nebo akumulátor

Cílem bylo poznat, pochopit a porovnat odlišnosti, výhody či nevýhody zdrojů energie - baterií a akumulátorů. V běžné mluvě nerozlišujeme baterii od akumulátoru, ale pro ochranu životního prostředí je používání akumulátorů vhodnější. Žáci 1. r. a 3. r. tvořili koláž, žáci 4. a 5. r. plnili úkoly na pracovním listu. Prac. list 1. strana, 2. strana.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Žáci 4. a 5. r. se ve školním roce 2016/2017 aktivně účastnili programu, plnili úkoly a získávali body. Poslední letošní úkol: "Tajemství červeného kontejneru". Cílem bylo vyrobit a navrhnout výzdobu kontejneru na elektroodpad. Jak se nám podařílo úkol splnit, můžete zjistit při prohlídce fotografií - zde.

Tajemství červené krabičky
(10. 5. 2017 – 11. 6. 2017)

Jaké bylo zadání?
Zadání a vyhodnocení 4. úkolu naleznete zde.

Splnění 3. úkolu projektu Recyklohraní

1. úkolem bylo vyrobení větrníku. Funkční větrníky se podařilo vyrobit žákům 4. a 5. r. 

 2. úkolem bylo vymyslet a vyrobit plakát elektrospotřebiče, který už dosloužil (nefunguje) a navrhnout jeho další využití (recyklohraní v praktickém životě). Jak se podařilo žákům 4. a 5. r. splnit úkol, si můžete prohlédnout zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde.

Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír
(1. 12. 2016 – 31. 1. 2017)
Jaké bylo zadání?
Zimní úkol se zaměřil na téma recyklace tonerů a cartridgí.

Zadání a vyhodnocení 2. úkolu naleznete zde.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki