Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaKoordinátor EVVO

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Mgr. Iveta Hudzietzová

Kontakt: iveta.hudzietzova@7zstrinec.cz, tel.: 730 575 885

Recyklohraní, úkol č. 1

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

DĚKUJEME VŠEM ZA SBĚR ELEKTRO BATERIÍ. Více prozradí fotografie zde.

Náplň práce koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy 

 1. Koordinuje tvorbu školního programu EVVO – dlouhodobého strategického dokumentu, který pro každý školní rok doplňuje aktuálním akčním programem, který je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z r. 2008. V přípravné fázi spolupracuje s vedením školy, ostatními zaměstnanci a partnery školy. V souladu s evaluačním plánem školy každoročně připravuje vyhodnocení naplňování školního programu EVVO (součást výroční zprávy školy).
 2. Průběžně aktualizuje průřezové téma Environmentální výchova.
 3. Koordinuje realizaci EVVO ve škole – organizuje ekologické akce a osvětu či k jejich organizaci přispívá.
 4. Prohlubuje svoji odbornou kvalifikaci, účastní se průběžného dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP) – kurzů a seminářů.
 5. Koordinuje přípravu a naplňování plánu dalšího vzdělávání všech zaměstnanců školy, pedagogů i správních zaměstnanců v oblasti EVVO, zprostředkovává jim nabídku aktuálních vzdělávacích příležitostí – ve spolupráci s vedením školy.
 6. Zprostředkovává zaměstnancům školy aktuální informace týkající se ochrany životního prostředí, zachování nebo obnovy udržitelného rozvoje regionu, mj. zajišťuje vhodné publikace, časopisy, exkurze.
 7. Podněcuje ekologizaci provozu školy, přispívá k výchově příkladem – konzultuje se správními zaměstnanci náměty pro ekologizaci jejich činností (kuchařky – stravování, uklízečky – čisticí prostředky, školník – energetické úspory apod.).
 8. Přispívá k ekologizaci výchovně‑vzdělávacího procesu – konzultuje s pedagogy náměty pro zařazení EVVO do jednotlivých předmětů, předkládá vedení školy návrhy k zakoupení vhodných pomůcek, učebnic apod.
 9. Iniciuje spolupráci školy s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. společně s rodiči nebo neziskovými organizacemi pečuje významné krajinné prvky v okolí školy, navazuje kontakty školy se středisky ekologické výchovy a přispívá k využívání jejich nabídek k terénní výuce aj.

Náplň práce koordinátora EVVO ve školním roce 2016/2017:

 1.  Zpracovat Koncepci EVVO, cíle aplikovat do všech předmětů ZŠ a mimoškolních aktivit žáků školy.
 2. Zvýšit podíl EVVO v projektových dnech školy. Zvýšit využívání současných nabídek státních i nestátních institucí, odborníků i laiků, zaměřujících se na rozvoj EV.
 3. V souladu s rozvojem EVVO ve škole měnit vnitřní podmínky školy (ekologizace provozu školy). Při výuce využívat vnější prostředí okolí školy (významná oblast Jahodná), regionální tradice.
 4. Zajistit vzdělávání pedagogů v EV.
 5. Šířit dobré jméno školy propagací školy na veřejnosti (využívat www stránky školy, města, místní, regionální i státní tisk), účastnit se akcí na veřejnosti, organizovat aktivity pro veřejnost.
 6. Udržet ve škole nabídku kroužků se zaměřením na přírodovědné vzdělávání.

Program EVVO ve školním roce 2016/2017 zde.

Dlouhodobý plán EVVO zde.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki